Präsidium

anonymous

Dierk Petersen

Präsident

praesident@hvsh.de
Mobil: 0171 - 3670320

anonymous

Alexander Ostrowski

Komm. Vizepräsident Recht

vprecht@hvsh.de
Telefon: 0431 - 6043007 (d)

anonymous

Carola Ketelhut

Vizepräsidentin Finanzen

vpfinanzen@hvsh.de

anonymous

Olaf Schimpf

Vizepräsident Leistungssport und Lehre

vplele@hvsh.de
Mobil: 0170 - 3423862

anonymous

Katja Meyer

Vizepräsidentin Frauen und Breitensport

vpfrauenundbreitensport@hvsh.de
Mobil: 0162 - 2383247

anonymous

Marco Piotraschke

Vizepräsident Spieltechnik

vpspieltechnik@hvsh.de
Mobil: 0162 - 4830000

anonymous

Nicole Gildner

Vizepräsidentin Jugend

vpjugend@hvsh.de
Mobil: 0160 - 99198189

anonymous

Horst-Peter Arndt

Vertreter der Kreishandballverbände

storm-arndt@swn-nett.de
Mobil: 0172 - 4113922

anonymous

Stefan Vollstedt

Vertreter der Kreishandballverbände (Vertreter)

vollstedt69@gmx.de
Mobil: 0179 - 5040519